Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna

Tożsamość Administratora

Jarosław Wilk (REGON 473199541, NIP 7321085392)

Dane kontaktowe Administratora

Escudo Regionalna Agencja Ubezpieczeń Jarosław Wilk

Zgierz, ul. Długa 47, 95-100 Zgierz

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawierania i wykonania umów oraz w celu prowadzenia działań zmierzających do zawierania umów w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, w tym umów z innymi podmiotami, w których Administrator pośredniczy lub wykonuje czynności agencyjne (umowy ubezpieczenia).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o fakt, iż przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania danej umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem danej umowy (np. ujawnienie danych zakładowi ubezpieczeń w celu przygotowania oferty), albo w oparciu o udokumentowaną zgodę osoby. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być zakłady ubezpieczeń.

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest wymagane w przypadku zawierania niektórych umów (umowy ubezpieczenia) oraz w przypadku podejmowania działań na żądanie przed zawarciem tych umów (np. ujawnienie danych zakładowi ubezpieczeń w celu przygotowania oferty). W takim przypadku osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie niezawarcie umowy lub niepodjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Profilowanie

Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Informacje gromadzone przez w/w usługi są przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w USA w celu oceny formy korzystania z serwisu. Za pomocą tych danych generowane są raporty aktywności użytkowników, dane te nie są jednak zestawiane (adres IP) z żadnymi innymi danymi jakimi Google dysponuje. Google Inc. może przekazywać zgromadzone informacje innym podmiotom o ile istnieje taki wymóg prawny lub podmioty te działają w imieniu Google.
W sprawach związanych z danymi osobowymi z Administratorem można kontaktować się pisemnie kierując pisma na adres Administratora.